Yozgat Bozok Üniversitesi

ÖĞRENCİ DUYURULARI

23. Uluslararası İktisat Öğrencileri Kongresi

KALKINMADA GÜNCEL YAKLAŞIMLAR

Ege Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi 1998 yılında Türkiye’nin ilk “İktisat Öğrencileri Kongresi”ni düzenlemiş ve ülke çapında büyük ilgi uyandıran bu organizasyonu geleneksel hale getirmiştir. 2006 yılından itibaren uluslararası boyutta düzenlenen kongre, bu yıl 27-28 Mayıs 2021 tarihleri arasında dijital platformda “Kalkınmada Güncel Yaklaşımlar” üst başlığı ile düzenlenecektir.

İktisadi kalkınma, üretim yapısının yüksek katma değerli ürünler üretecek şekilde değiştirilirken, elde edilen gelirin adaletli dağıtımı ve bireylerin yaşam standartlarının yükseltilmesi gibi farklı boyutları birlikte ele almaktadır. Bu yönüyle kalkınma, gelişmekte olan ülkeleri ilgilendirdiği kadar gelişmiş ülkeleri de ilgilendirmektedir. Bu sebeple, İkinci Dünya Savaşı sonrası dönemde yoksulluğu sona erdirmek ve sürdürülebilir insani kalkınmayı gerçekleştirmek hedefiyle kurulan Birleşmiş Milletler tarafından Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları açıklanmaktadır. Bu amaçlar bir yandan yoksulluk ve eşitsizlikleri ortadan kaldırırken, diğer yandan çevre ve doğal kaynakların korunması esasına dayanan çeşitli unsurları da içermektedir. Ayrıca yaşanan pandemi, sürdürülebilir kalkınmanın gelişmiş veya gelişmekte olan ülke ayrımına bakmaksızın yeni bir bakış açısıyla değerlendirilmesinin gerekli olduğunu ortaya koymaktadır. Bu kapsamda UNDP’de ekonomik, sosyal, kurumsal ve çevresel ilerlemeyi dengeleyen yeni bir kalkınma gündemine doğru ilerlemektedir.

Kalkınma kavramının sosyal, kurumsal, ekonomik, kültürel ve çevresel boyutları göz önüne alındığında, çok yönlü olarak değerlendirilmesi gerekliliği ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle “23. Uluslararası İktisat Öğrencileri Kongresi”, lisans ve lisansüstü öğrencilerinin kalkınmada güncel yaklaşımlarla ilgili tüm teorik ve ampirik çalışmalarına açıktır. Kongre bir öğrenci kongresi niteliğinde olduğundan, çalışmalardaki tüm yazarlarının lisans, yüksek lisans veya doktora programı öğrencileri olması gereklidir. Çalışmalar için öğrencilerin bölümlerinin akademik personelinden danışmanlık desteği almalarında bir sakınca yoktur; yazarların öğrenci olmaları esastır.

Kongrede bildiri sunmak isteyenlerin bildiri özetlerini son gönderme tarihi 2 Nisan 2021’dir. Bildiri özetleri dijital ortamda, kongre web sayfasında kayıt bölümünde yer alan çevrimiçi formlar doldurularak gönderilebilmektedir. Kongre hakkında bilgi almak için kongreikt@gmail.com adresi ile bağlantıya geçebilirsiniz.

Kabul edilen bildiriler 9 Nisan 2021 tarihinde ilan edilecektir. Kabul edilen bildirilerin tam metin halinde gönderilmesi için son kabul tarihi 7 Mayıs 2021’dir. Bildiri özetleri ve bildiri sunumları Türkçe veya İngilizce olarak yapılacaktır. Bildirilerin tam metni daha önceki yıllarda olduğu gibi CD’ye basılacaktır. Değerlendirme sonucunda en iyi bildiriler ödüllendirilecektir. Kongre programı, katılım formu ve diğer bilgiler, bildirileri kabul edilmiş katılımcılara ayrıca duyurulacaktır. Kongrenin web sayfasından kongre ile ilgili bütün bilgiler edinilebilir. (http://kongreikt.ege.edu.tr)

23. Uluslararası İktisat Öğrencileri Kongresi’ne yurtiçi ve yurtdışından tüm üniversite öğrencileri, kamu ve özel sektör temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve öğretim üyeleri davetlidir.

ALT BAŞLIKLAR

Kalkınma ve Covid 19

Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ve Covid 19

Kalkınma ve Gelir Dağılımı

Kalkınma ve Yoksulluk

Teknoloji ve Yenilik Politikaları

Sosyal Politikalar

Bölgesel Yenilik Sistemleri

Kalkınmanın Finansmanı

Üniversite - Sanayi İşbirliği: Teknoparklar

Dijital Ekonomi

Döngüsel Ekonomi

Yeşil Ekonomi

Bilgi Dinamikleri

Yönetişim

Ağ Ekonomileri

Sürdürülebilir Kalkınma

Kalkınmada Kadın

Kalkınma ve Eğitim

Kalkınma ve Sağlık

Kalkınmada Öncü Sektörler

Kırsal Kalkınma

Bölgesel Kalkınma Modelleri

Sanayileşme Politikaları

Kalkınmada STK’ların Rolü

 

8.03.2021 03:49