YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

 

APA 6.0 YAZIM KURALLARI ve KAYNAK GÖSTERME BİÇİMİ

Bozok Üniversitesi Türkiye Siyaset Bilimi Dergisi’ne gönderilen yazılar, referans sistemi, dipnot gösterme biçimi ve kaynakça düzenlenmesinde American Psychological Association (APA) stilinde hazırlanmalıdır. APA‟nın 6. baskısı, yazarların dikkate alacağı versiyonu olmalıdır. Bununla birlikte kaynak gösterme formatı Türkçeye uyarlanırken bazı APA kurallarının dışına çıkılmıştır:

  1. APA yazım stiline göre İngilizcede kaynakça yazılırken makale ve kitap adlarının sadece baş harfi büyük, diğer sözcükler küçük harfle başlar. Ancak Türkiye Siyaset Bilimi dergisinde Türkçeye uygun olarak makale ve kitap adlarının bütün sözcükleri büyük harfle başlamalıdır.
  2. Kitapta yer alan bölüm / makaleler için İngilizcedeki “in” (“…nın içinde”) sözcüğü ve elektronik kaynaklar için yazılan “retrieved from” (“kaynağından alınmıştır”) ifadeleri kaynakçadan kaldırılmıştır
  3. Türkçede gün ve ay içeren tarihler önce gün, sonra ay şeklinde yazılmalıdır.
  4. İngilizcede İngilizce dışında yabancı dillerdeki kaynakların İngilizce çevirisi de parantez içinde yazılır, ama Türkçede “Kaynakça” içinde yabancı dildeki kaynak isimleri Türkçeye çevrilmez.

Bu istisnalar dışında Türkiye Siyaset Bilimi dergisinde uygulanan ve APA 6.0’ya uygun olan temel özellikler şunlardır:

Metin İçinde

- Makaleler, özetler, dipnotlar ve kaynakça dâhil 4500 kelimeden az 7500 kelimeden fazla olmamalıdır. Kitap tahlilleri 1500-2000 sayfa aralıklarında olmalıdır.

- Makale yazı metni A4 boyutunda (23,5x17cm) Times New Roman yazı karakterinde 12 punto ve 1 satır aralıkta, dipnotlar 10 punto ve tek satır aralıklı olmalıdır. Sayfa kenar boşlukları (üst 3,5 cm, alt 2,5 cm, sol 3 cm ve sağda 2,5 cm) olmalı ve sayfa numaraları ön sayfada yukarı üst sağ, arka sayfada yukarı üst sol dışta verilmelidir.

- Metinde paragraflar soldan girintili olarak(bir tab/1,25 cm) başlatılır.

-Blok alıntı(40 sözcükten uzun alıntı) yapıldığında alıntının tamamı bir tab (1,25cm) içeride tek satır aralığıyla, 10 punto olarak ve tırnaksız yazılır. Özgün eserden doğrudan alıntı yaparken çıkarılan sözcük / cümle(ler) köşeli parantez içinde üç noktayla […] gösterilir. Örneğin:

Bu durum Stuart Hall’e göre (1998),

[…] her zaman yeniden anlatılır, yeniden keşfedilir, yeniden yaratılır. Geçmişin anlatılaştırılması gerekir. Geçmişlerimize, tam anlamıyla gerçek bir olgu olarak değil, tarih aracılığıyla, bellek aracılığıyla, arzu aracılığıyla gideriz. Benliklerimizin ve tarihlerimizin anlatılaştırılması ise hep sonradan yapılır (s.83).

- Metin içinde kullanılan diğer (40 sözcükten az) doğrudan alıntılar çift tırnak içerisinde yazılır. Çift tırnak içinde çift tırnak yer almaz. Çift tırnak içerisindeki alıntılarda tırnakla vurgulanmak istenen bir sözcük ya da sözcük dizisi yer alıyorsa, tek tırnak kullanılmalıdır, tek tırnak kullanımına bunun dışında hiçbir suretle yer verilmemelidir.

- İlk sayfa kapak sayfasıdır. Kapakta sırasıyla, makalenin tam başlığı, yazarın adı, yazarın kurumu sayfada ortalanmış olarak alt alta ikişer satır aralıkla sıralanır.

 

- Metin içinde kitap, dergi ve film, TV programı adları italik yazılır. Örneğin:

Tarihin Arka Odası programında (…)

Metin içindeki yeni veya teknik bir terim ilk geçtiği anda italik yazılabilir, sonrasında italik yazılmaz. Örneğin:

Feminist teorilerin kadın-erkek arasındaki eşitsizlikleri analiz ederken kullandıkları bir diğer kavram patriarkidir.

- Cümlelere başlarken sayısal ifadeler sözcük olarak verilir, cümle içinde rakamla yazılabilir.

- Bir ifadeyi aniden kesintiye uğratacak bir bilgi veriliyorsa, çift çizgi kullanılır.

- Metinde kullanılan dipnotlar, ilgili olduğu sayfada numaralandırılarak verilir; metin sonuna konulmaz.

- Metinde sadece tek ek var ise Ek şeklinde italik başlıklandırılabilir ve metinde böyle yer alabilir. Birden çok ek olması durumunda Ek A, Ek B şeklinde sıralanabilir. Metin sonunda yer alan bu eklerin başlıkları bulunmalıdır. Bu ekler metin içinde sadece etiketleri ile belirtilmelidir. Örneğin:

Türkiye’de mülteciler konusunda yazılmış yüksek lisans ve doktora tezlerinin konu dağılımına bakıldığında (Ek A ve Ek B), bunların çoğunun uyum ve eğitim meselelerine odaklandığı görülmektedir.

- Metin içinde başlıklar ve alt başlıkların sıralanmasında geçerli olan başlıklandırma formatı 5 düzey şeklinde belirlenmiş olup aşağıdaki gibidir:

1.düzey:

Merkezde, Kalın, Sözcükler Büyük Harfle Başlar Küçük Harfle Sürer

2.düzey:

Sola Yaslı, Kalın, Sözcükler Büyük Harfle Başlar Küçük Harfle Sürer

3.düzey:

Girintili, kalın, Başlığın ilk sözcüğü büyük harfle başlar diğer sözcükler küçük harfle başlayıp biter

4.düzey:

Girintili, kalın, italik, Başlığın ilk sözcüğü büyük harfle başlar ve diğer sözcükler küçük harfle başlayıp biter

5.düzey:

Girintili, italik, başlığın ilk sözcüğü Büyük harfle başlar ve diğer sözcükler küçük harfle başlayıp biter

 

- Metin içinde genel bir referans söz konusuysa ve metnin bütününe gönderme yapılıyorsa (yazarın soyadı, yıl) yazmak yeterlidir. Örneğin; (Armaoğlu, 2004).

- Belirli bir sayfadan alıntı yapılmış ya da ilgili fikirler belirli bir kısımdan alınmışsa kaynak, sayfasıyla birlikte şu şekilde yazılır: (Armaoğlu, 2004, s. 42).

- Aynı yazarın aynı yıla ait iki ya da daha fazla esere gönderme yapılıyorsa yayın yılına alfabetik sırayı izleyen harfler eklenir: (Zizek, 2009a) ve (Zizek, 2009b) gibi.

- Yazar sayısı üç ile beş arasında ise, ilk göndermede tüm isimler yazılır. Örneğin; (Keleş, Hamamcı &Çoban, 2015), daha sonra sadece ilk yazarı şu örnekteki gibi yazmak yeterlidir: (Keleş vd., 2015).

- Yazar sayısı altı ya da daha fazlaysa o zaman ilk kullanımda da sadece ilk isim ve diğerleri şeklinde kısaltma yapılır: (Abisel vd., 2005) gibi.

- İkincil kaynaklardan alıntı yapan bir kaynağa referans veriliyorsa, asıl yararlanılan kaynağa göndermede bulunulur. Örneğin, (Malcolm’dan aktaran Ertürk, 2010). Ertürk (2010), kaynak listesinde bütün künye bilgileri ile yer alır, Malcolm’un kaynağı yer almaz.

-E-posta, telefon, yüz yüze ya da başka biçimlerde yapılan kişisel görüşmelere dayalı bilgiler, metin içinde gösterilir, ancak kaynakçaya yazılmazlar. Örneğin: Martin Jay, “yapısalcı Marksizmin ABD’de asla güçlü olmadığını” söyledi (Martin Jay, kişisel görüşme, 21 Nisan 2003).

- Klasik kitaplar, özgün tarihi biliniyorsa şu örnekteki gibi yazılır: (Campanella, özgün eserin tarihi/yararlanılan kitabın-makalenin tarihi), (Campanella, 1974/2005).

- Hiç yazarı olmayan bir kaynaktan aktarma yapılıyorsa, kaynakçada gösterilen şekliyle ve genellikle de başlığın bir kısmını içeren bir referanslı kullanım uygundur. Örneğin:

Türkiye‟de fen bilimleri alanındaki akademisyenler, sosyal ve beşeri bilimlerdeki akademisyenlerden daha fazla yurt dışı bursu ile yüksek öğrenimlerini tamamlama fırsatı bulmuşlardır (“Türkiye Bilimler Akademisi Raporu”, 2005, s.20).

- Kısaltmalar metinde ilk kez sunulurken paranteze alınır, sonraki kullanımında alınmaz.

Kaynakça İçinde

Çalışma esnasında kullanılan ve atıf yapılan tüm kaynaklar (klasik metinler ve kişisel görüşmeler hariç) Kaynakça’ya eklenir. Çalışmada atıf yapılmayan eserlere Kaynakça’da yer verilmez.

Kaynakça’yı iki şekilde oluşturulabilir:

1) Microsoft Word’de Otomatik Olarak

1) Makale word’de yazılmaya başlanmadan önce, “Başvurular” sekmesinden “Kaynakları Yönet” ve “Stil” kısmına gidilir. Stilden “APA Sixth Edition” seçilir.

2) “Kaynakları Yönet” kısmına tıklanır, açılan sekmede “Yeni” kısmına tıklanarak makalede kullanılan kaynaklar tek tek eklenir.

VEYA

Makaleyi Word’de yazarken, yaptığınız her alıntıdan sonra “Başvurular” sekmesinden “Alıntı Ekle”ye tıklayıp “Yeni Kaynak Ekle”yi seçin. Açılan sekmeden kullandığınız kaynağa ait bilgileri girip kaydedin. Bu şekilde kaynakları kullandıkça sisteme girmiş olacaksınız.

3) Makale bittikten sonra, “Başvurular”dan “Kaynakça” => “Kaynakça Ekle”ye tıkladığınızda, alıntı yaptığınız kaynakları uygun stilde belgenin sonuna ekleyecektir.

2) Manuel Olarak

Kaynaklar yazarların soyadına göre alfabetik olarak sıralanır. Eğer yazar adı yoksa eser adı esas alınır. Bir yazarın birden çok eseri kullanılmışsa kaynaklar kronolojik sırayla yazılır. Bir yazarın aynı yıl yayımlanmış birden fazla yapıtı kullanılmışsa eser adlarının alfabetik sırasına göre “2009a”, “2009b” şeklinde sıralanır. Kaynakçada aynı yazarın çok sayıda kaynağı varsa, kaynaklar eskiden yeni tarihe doğru yazılır.

-Dergilerin varsa DOİ numaraları yazılır. Yoksa url numaraları yazılır.

Anderson, A. K. (2005). Affective Influences on the Attentional Dynamics Supporting Awareness. Journal of Experimental Psychology: General, 154, 258–281. doi:10.1037/0096- 3445.134.2.258

YA DA

Örneğin Gazi İİBF Dergisi’nin url’si;

http://iibfdergisi.gazi.edu.tr/index.php/iibfdergisi/issue/current/showToc

-Aynı soyadlı yazarlardan, yayını daha eski tarihli olsa bile adının ilk harfi alfabetik olarak önce gelen kaynakçada önce belirtilir.

-Kitap ve raporların kaynakçada gösteriminde önce yayınlandığı yer ve sonra kitabevi, yayınevi adı, „kitabevi‟,„yayınevi‟, „yay.‟ vb. ekler belirtilmeksizin verilir. Örneğin:

Ankara: İmge

İstanbul: Metis

New York, NY: McGraw-Hill

Newbury Park,CA:Sage

London, UK:Routledge

Ankara: TÜBA

KİTAP

Tek Yazarlı Kitap

Yazarın Soyadı, Adının İlk Harfi. (Yayın Yılı). Eserin Adı (Varsa Baskı Sayısı). Yayın Yeri: Yayınevi.

Keleş, R. (2015). Kentleşme Politikası, Ankara: İmge

Çok Yazarlı Kitap

Birinci Yazarın Soyadı, Adının İlk Harfi., İkinci Yazarın Soyadı, Adının İlk Harfi., … & Son Yazarın Soyadı, Adının İlk Harfi. (Yayın Yılı). Eserin Adı (Varsa Baskı Sayısı). Yayın Yeri: Yayınevi.

Tortop, N., Aykaç, B., Yayman, H. & Özer, M. A. (2006). Mahalli İdareler, Ankara: Nobel

Derleme(Editörlü) Kitap

Editörün Soyadı, Adının İlk Harfi. (Ed.). (Yayın Yılı). Eserin Adı (Varsa Baskı Sayısı). Yayın Yeri: Yayınevi.

Özbek, M. (Ed.) (2005). Kamusal Alan. İstanbul: Hil

Çeviri Kitap

Yazarın Soyadı, Adının İlk Harfi. (Yayın Yılı). Eserin Adı (Çev. Çeviren Adının İlk Harfi. Soyadı).Yayın Yeri: Yayınevi.

Macfarlane, A. (1993). Kapitalizm Kültürü (Çev. R. H. Kır). İstanbul: Ayrıntı

Kurum Yazarlı Kitap

Kurum Adı. (Yayın Yılı). Eserin Adı (Varsa Baskı Sayısı).Yayın Yeri: Yayınevi.

TÜBİTAK. (2002). 21. Yüzyılda Bilimsel Yayıncılık: Hedefler ve Yaklaşımlar. Ankara: TÜBİTAK.

Yazarı Belli Olmayan Kitap

Eser Adı (Varsa Baskı Sayısı, Yayın Yılı). Yayın Yeri: Yayınevi.

The Chicago Manual of Style (16. Baskı, 2010). Chicago: University of Chicago

Çok Ciltli Çalışmalarda Tek Cilt Kullanımı

Yazarın Soyadı, Adının İlk Harfi. (Yayın Yılı). Eserin Adı (Varsa Baskı Sayısı).Cilt. Yayın Yeri: Yayınevi.

Pflanze, O. (1990). The Period of Fortification, 1880-1898. Cilt 3. Bismarck and The Development of Germany. Princeton, NJ: Princeton University Press

Ciltli Kitabın Birden Fazla Cildi Kullanılmışsa

Yazarın Soyadı, Adının İlk Harfi. (İlk Cildin Yayın Yılı- Son Cildin Yayın Yılı). Eserin Adı (Varsa Baskı Sayısı, İlk Cilt Sayısı-Son Cilt Sayısı). Yayın Yeri: Yayınevi.

Pflanze, O. (1963-1990). Bismarc and the Development of Germany (Cilt 1-3). Princeton, NJ: Princeton University Press.

Metin İçinde:

(Pflanze, 1963-1990)

 

BASILI MAKALE/BÖLÜM/HABER

Derleme Kitapta Bölüm/Makale

Not: Bildiri kitaplarındaki bildiriler de aynı şekilde gösterilir

Yazarın Soyadı, Adının İlk Harfi. (Yayın Yılı). Bölüm/Makale Adı. Editörün Adının İlk Harfi. Soyadı (Ed.), Eserin Adı (s. Makalenin Sayfa Numaraları). Yayın Yeri: Yayınevi.

Yetiş, M. (2007). Tocqueville, Demokratik Devrim ve Sivil Toplum. A. Mengi (Ed.), Demokrasi ve Politika: Hukuk, Yönetim ve İktisat Üzerine (s.179-212). Ankara: İmge

Derleme Kitapta Çeviri Bölüm/Makale

Yazarın Soyadı, Adının İlk Harfi. (Yayın Yılı). Bölüm/Makale Adı (Çev. Çevirenin Adının İlk Harfi. Soyadı). Editörün Adının İlk Harfi. Soyadı (Ed.), Eserin Adı (s. Makalenin Sayfa Numaraları). Yayın Yeri: Yayınevi.

Harvey, D.(2002). Sınıfsal Yapı ve Mekânsal Farklılaşma Kuramı( Çev. B. Duru & A. Alkan). B. Duru & A. Alkan (Ed.), 20. Yüzyıl Kenti(s.216-247), Ankara, İmge

Akademik Dergide Yayımlanmış Tek Yazarlı Makale

Yazarın Soyadı, Adının İlk Harfi. (Yayın Yılı). Makale Adı. Derginin Adı, Cilt Numarası(Varsa Sayısı), Makalenin Sayfa Numaraları.

Güler, M.(2012).Kentsel Haklar, Kapitalizm ve Katılım, Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, 66(1), 49-71

Akademik Dergide Yayımlanmış Çok Yazarlı Makale

Birinci Yazarın Soyadı, Adının İlk Harfi., İkinci Yazarın Soyadı, Adının İlk Harfi., & Son Yazarın Soyadı, Adının İlk Harfi. (Yayın Yılı). Makale Adı. Derginin Adı, Cilt Numarası(Varsa Sayısı), Makalenin Sayfa Numaraları.

Sert, E., Karpuz, H. & Akgün, G.(2005).”Küreselleşme Sürecinde Değişen Kent Kavramı; Mekân ve Politikleşme Üzerine Bir Okuma Çalışması, Planlama Dergisi, 2, 101-111.

Akademik Dergide Yayımlanmış Çeviri Makale

Yazarın Soyadı, Adının İlk Harfi. (Yayın Yılı). Makale Adı (Çev. Çevirenin Adının İlk Harfi. Soyadı). Derginin Adı, Cilt Numarası(Varsa Sayısı), Makalenin Sayfa Numaraları.

Gottidiener, M. (2001). Mekan Kuramı Üzerine Tartışma: Kentsel Praksise Doğru, (Çev. Ç. Keskinok) Praksis (2), 248-269

Gazete ve Dergide Yayımlanmış Yazarı Belli Makale/Haber

Yazarın Soyadı, Adının İlk Harfi. (Yıl, Gün Ay). Makale/Haber Adı. Gazete/Dergi Adı, Dergi İçin Varsa Cilt Numarası,Makalenin/Haberin Sayfa Numaraları.

Hızlan, D. (2009, 12 Mayıs). Wikipedia Kazaları. Hürriyet, 18.

Göl, B. (2014, Haziran). Biz O Değiliz. Altyazı, 140, 32-35.

Gazete ve Dergide Yayımlanmış Yazarı Belli Olmayan Haber

Haber Adı (Yıl, Gün Ay). Gazete/Dergi Adı, Dergi İçin Varsa Cilt Numarası, Makalenin/Haberin Sayfa Numaraları.

Haiti’de 1000 Kişiden 8’i Ölü, 9 Kişiden 1’i Evsiz: Felaketin Rakamları (2010, 21 Ocak). Radikal, baş sayfa ve s. 2

DİĞER YAZILI KAYNAKLAR

Yayımlanmamış Tez

Yazarın Soyadı, Adının İlk Harfi. (Yayın Yılı). Tez Adı. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans/Doktora Tezi). Enstitü Adı, Şehir.

Onay, D.(2006). Louis Althusser’de İdeoloji ve Bilinç İlişkisi (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi) Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara

Yayımlanmamış Bildiri/Poster

Yazarın Soyadı, Adının İlk Harfi. (Faaliyet Yılı, Ay). Bildiri/Poster Adı. … Etkinlik’te Sunulan Bildiri/Poster, Etkinliği Düzenleyen Kurumun Adı, Etkinlik Yeri.

Çam, A. (2016, Mayıs). Derviş Zaim Sinemasında Mekân ve Zaman İlişkisi. 17. Türkiye Film Araştırmalarında Yeni Yönelimler Konferansında Sunulan Bildiri, Kadir Has Üniversitesi, İstanbul.

Söyleşi/Röportaj

Derleme kitap ya da dergide yayımlanan söyleşi/röportajlarda makale gösterimi esas alınarak söyleşi/röportaj adından sonra “… ile Söyleşi/Röportaj” ifadesi eklenir.

Arroyo, G. M. (2003). A time for Prayer. Michael Schuman ile söyleşi. Time, 92, 15-17

 

Ansiklopedi Maddesi

Yazarın/Editörün Soyadı, Adının İlk Harfi. (Yayın Yılı). Maddenin Adı. Eserin Adı. (Varsa Cilt Numarası, Varsa Baskı Sayısı, s. Sayfa Numarası). Yayın Yeri: Yayınevi.

Bergmann, P. G. (1993). Relativity. The New Encyclopedia Britannica.(Cilt 26, s. 501-508). Chicago: Encyclopedia Britannica.

Sözlük Maddesi

Madde Adı. (Yayın Yılı). Varsa Editörün Adının İlk Harfi. Soyadı (Ed), Eserin Adı (Varsa Cilt Numarası, Varsa Baskı Sayısı, s. Sayfa Numarası). Yayın Yeri: Yayınevi.

Gerrymander. (2003). Merriam-Webster’s collegiate dictionary (11. Baskı). Springfield, MA: Merriam-Webster’s.

Metin İçindeyse: (Gerrymander, 2003)

ELEKTRONİK KAYNAKLAR

Yalnızca Elektronik Versiyonu Olan Kitaplar

Yazarın/Editörün Soyadı, Adının İlk Harfi. (Varsa Yayın Yılı/Yoksa T.Y.). Eserin Adı. Varsa doi: doi numarası/ Yoksa Erişim adresi (url)

O'Keefe, E. (n.d.). Egoism & the cnsts in Western values. erişim

http://www.onlineoriginals.com/showitem .asp litem I 135

Basılı Kitabın Elektronik Versiyonu (Basılı versiyon ile elektronik versiyon farklı ise)

Yazarın/Editörün Soyadı, Adının İlk Harfi. (Varsa Yayın Yılı/Yoksa T.Y.). Eserin Adı [E-kitap Versiyonu]. Varsa doi: doi numarası/ Yoksa erişim adresi

Shotton, M. A (1989). Computer addiction? A study of computer dependency [DX Reader version]. Retrieved from http://www.ebookstore.tandf.co.uk/html/index.asp

Yeniden Yayımlanan Kitabın Elektronik Versiyonu (Basılı versiyon ile elektronik versiyon aynı ise)

Yazarın/Editörün Soyadı, Adının İlk Harfi. (Yayın Yılı). Eserin Adı (Varsa Cilt Numarası, Baskı Sayısı). Varsa doi: doi numarası/ Yoksa Erişim adresi (Orijinal eser … tarihlidir)

Freud, S. (1953). The method of interpreting dreams: An analysis of a specimen dream. J. Strachey (Ed. & Trans.), The standart edition of the complete psychological works of Sigmund Freud (Vol. 4, pp. 96-121). http://books.google.com/books (Özgün eser 1900 tarihlidir)

Online Akademik Dergide Yayımlanmış Makale

Yazarın Soyadı, Adının İlk Harfi. (Yayın Yılı). Makale Adı. Derginin Adı, Cilt Numarası(Varsa Sayısı), Makalenin Sayfa Numaraları. Varsa doi: doi numarası/ Yoksa Erişim adresi

Von Ledebur, S. C. (2007). Optimizing knowledge transfer by new employees in companies. Knowledge Management Research & Practice. Advance online publication. doi: 1 0.1 057/palgrave.kmrp.8500141

Online Gazete ve Dergide Yayımlanmış Makale/Haber

Yazarın Soyadı, Adının İlk Harfi. (Yıl, Gün Ay). Makale/Haber Adı. Gazete/Dergi Adı, Dergi İçin Varsa Cilt Numarası. Erişim adresi

Çetin, Ö. (2010, 21 Ocak). Televizyon alışkanlıklarımız IPTV ile değişecek. Hürriyet www.hurriyet.com.tr

GÖRSEL-İŞİTSEL KAYNAKLAR

Makalenin odağında olan eser adı da kaynakçaya yazılır.

Film

Yönetmenin Soyadı, Adının İlk Harfi. (Yönetmen). (Yapım Yılı). Filmin Adı [Film]. Ülke: Stüdyo.

Huston, J. (Yönetmen/Senaryo Yazarı). (1941). Malta Şahini [Film]. U.S.: Warner.

Metin İçindeyse: (Malta Şahini, 1941)

Televizyon programı

Yazarın Soyadı, Adının İlk Harfi (Yazar). Yönetmenin Soyadı, Adının İlk Harfi. (Yönetmen). (Yapım Yılı).Bölüm adı [Televizyon Dizisi]. Yapımcının adının ilk harfi, Soyadı (Yapımcı), Televizyon programının adı içinde. Bölüm: Bölüm no, Televizyon kanalının adı.

Long, T. (Yazar), ve Moore, S. D. (Yönetmen). (2002). Bart vs. Lisa vs. 3. Sınıf [Televizyon Dizisi]. B. Oakley ve J. Weinstein (Yapımcı), Simpsonlar içinde. Bölüm: 1403 F55079. Fox.

Metin İçindeyse: (Simpsonlar, 2002)

Fotoğraf

Adams, Ansel. (1927). Monolith, the face of Half Dome, Yosemite National Park [Fotoğraf]. Art Institute, Chicago.

Metin İçindeyse: (Adams, 1927)

 

Daha fazla bilgi için: http://www.apastyle.org

                                 https://owl.english.purdue.edu/owl/resource/560/01/

 

Bu kılavuz hazırlanırken faydalanılan kaynaklar:

http://dergipark.gov.tr/uploads/files/4d53/3a73/0e3c/572f7df1cee3c.pdf

http://sbedergisi.ankara.edu.tr/apa60.pdf

http://www.tk.org.tr/APA/apa_2.pdf

 

 


* Ayrıntılı bilgi için bkz; Publication Manual of the American Psychological Association, 6th edition (6. Baskı)